استاد داود رحیمی سجاسی

استاد محمد مهدی صفورايي پاریزی

استاد سیـدعبـدالحمیـد ثابت

استاد علی بهرام طجری

استاد قادرعلی واثق

استاد حسین کارآمد

استاد حسن خیری

استاد مجید عبادی

علی حاجي ده آبادي

استاد حسن آقانظری