شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد


شرایط پذیرش

ماده 2 ) پذیرش طلاب پس از احراز شرایط اعم از عمومی ( شروط غیر آموز شی) و اختصا صی ( شروط آموزشی) صورت می گیرد.

تبصره: اعلام ، تشخیص و بررسی شرایط پذیرشی اعم از عمومی و اختصاصی بر عهده ی معاونت آموزشی میباشد.

شرایط عمومی

ماده 3 )ورود به دوره کارشساسی ارشد طبق شرایط عمومی مندرج در آیینن نامه پذیرشی با لحاظ صلاحیت های رفتاری و تربیتی انجام می گیرد

شرایط اختصاصی

ماده 4 ) شرایط اختصاصی ورود به دوره کارشساسی ارشد عبارت است از :


  • برخورداری از توانایی و استعداد فکری و تحصیلی؛
  • داشتن حد اقل مدرك سطح دو یا کارشساسی معتبر؛

    تبصره: مدرك معادل، معتبر نمی باشد.

  • تعهّد اشتغال به تحصیل تا پایان دوره آموزشی؛
  • گذراندن مراحل ارزیابی و سسجش برای ورود به دوره؛
  • تسلط به دو زبان آموزشی فارسی و عربی

    تبصره: در صورتی که طلبه در یکی از مراکز آموزشی داخل المصطفی تحصیل نکرده و تنها به یکی از دو زبان مذکور تسلط دارد پس از قبولی در ارزیابی و سنجش و قبل از ورود به دوره، ملزم به فراگیری زبان دوم می باشد.

-