شرایط پذیرش در مقطع کاردانی و کارشناسی


الف- شرایط پذیرش

ماده 2) پذیرش طلاب پس از احراز کلیه ی شرایط، اعم از عمومی ( شروط غیر آموزشی ) و اختصاصی ( شروط آموزشی ) صورت می گیرد.

تبصره: اعلام، تشخیص و بررسی کلیه شرایط پذیرشی اعم از عمومی و اختصاصی بر عهده ی معاونت آموزشی است.

شرایط عمومی

ماده 3) ورود به مقطع کاردانی و کارشناسی طبق شرایط عمومی مندرج در آیین نامه پذیرشی با لحاظ صلاحیت های رفتاری و تربیتی انجام می گیرد.

شرایط اختصاصی

ماده 4) شرایط اختصاصی ورود به مقطع کاردانی و کارشناسی


  • برخورداری از توانایی و استعداد فکری و تحصیلی؛
  • داشتن حداقل مدرک معتبر دیپلم؛

    تبصره: در موارد خاص، طلابی که مدرک دیپلم آنها آماده نیست، ملزم به ارائه مدرک دیپلم خود تا دو سال قبل از پایان دوره آموزشی می باشند.

  • تعهد اشتغال به تحصیل تا پایان دوره آموزشی؛
  • قبولی در ارزیابی زبان فارسی و تمهیدی و یا با گذراندن موفقیت آمیز دوره ی آموزش زبان فارسی و تمهیدی؛
  • تسلط به زبان آموزشی ( زبان فارسی یا عربی )

    تبصره: طلابی که مسلط به زبان عربی هستند و تمایل به تحصیل در بخش عربی را دارند می توانند دوره ی آموزشی زبان فارسی مقدماتی و متوسط را در طول دوره های تابستانی بگذرانند.

شرایط معرفی

ماده 5) معاونت آموزشی، باید از یک ماه تا ده روز مانده به شروع هر نیم سال تحصیلی نسبت به معرفی طلاب به واحدهای آموزشی اقدام نماید.

تبصره 1: معاونت آموزشی، در صورت امکان تشکیل کلاس ( حداقل 8 نفره ) می تواند با هماهنگی واحد آموزشی، خارج از تاریخ مذکور نسبت به معرفی طلاب اقدام نماید.

تبصره 2: افرادی که مستقیما از خارج کشور برای دوره کارشناسی پذیرش می شوند تا یک ماه و نیم بعد از شروع نیم سال تحصیلی نیزمی توانند به واحد آموزشی معرفی شوند.

تبصره 3: طلابی که با تأخیر یک ماه از شروع نیم سال تحصیلی به واحد آموزشی معرفی می شوند، آن نیم سال جزء سال های تحصیلی آنها محسوب نمی شود.

ماده 6) طلبه پس از معرفی توسط معاونت آموزشی، حداکثر تا یک هفته از تاریخ معرفی ملزم به حضور در واحد آموزشی محل تحصیل خود است؛ در غیر این صورت معرفی نامه پس از یک هفته از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده 7) طلبه در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند مرکز آموزشی را نخواهد داشت و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل او در یکی از رشته های انتخابی بر اساس حکم کمیته انضباطی سازمان مرکزی جلوگیری می شود و وی از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره 1: طلاب ممتاز ( استعدادهای درخشان ) و نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند. تعریف طلبه ممتاز، نخبه و ضوابط اجرایی آن توسط معاونت آموزشی تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 2: ثبت نام در دوره های کوتاه مدت و آموزش های موقت با هماهنگی واحدهای آموزشی است.

-


-