شرایط پذیرش در مقطع دکتری


شرایط پذیرش در مقطع دکتری:

پذیرش طلبه در دوره دکتری پس از احراز کلیه شرایط اعم از عمومی (شروط غیر آموزشی) و اختصاصی(شروط آموزشی) صورت می پذیرد

. تبصره: احراز شرایط اختصاصی و عمومی (مندرج در آیین نامه پذیرشی) بر عهده معاونت آموزشی است

. ماده3 شرایط اختصاصی ورود به دوره دکتری به شرح زیر است
 • طلبه بودن متقاضی
 • سنوات تحصیلی طلبه بیشتر از مدت مجاز تحصیل نباشد
 • داشتن مدرك کارشناسی ارشد معتبر.
 • دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با حداقل امتیاز درجه خوب

  تبصره: کسانی که مراحل پایانی تدوین پایان نامه ارشد خود را طی می کنند، در صورت تأیید مرکز آموزشی می توانند در آزمون دوره دکتری شرکت نمایند و شرط پذیرش و معرفی آنان، دفاع از پایان نامه با حداقل امتیاز درجه خوب و فارغ التحصیلی از دوره کارشناسی ارشد تا قبل از شروع دوره است.

 • داشتن حداقل میانگین کل نمرات 15 از 20 یا معادل آن در دوره کارشناسی ارشد
 • گذراندن مراحل ارزیابی و سنجش برای ورود به دوره
 • تسلط به دو زبان آموزش فارسی و عربی

  تبصره: در صورتی که طلبه در یکی از مراکز آموزشی داخل المصطفی تحصیل نکرده باشد و تنها به یکی از دو زبان مذکور تسلط داشته باشد، پس از قبولی و ورود به دوره، ملزم به فراگیری زبان دوم است.

 • موفقیت در آزمون سطوح عالی یکی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و عربی به تعیین شورای آموزشی واحد آموزشی

  تبصره1 :منظور از سطوح عالی، معادل تافل انگلیسی است

  تبصره2 : نسبت به سایر زبانها با پیشنهاد گروه علمی ـ تربیتی و تایید شورای آموزشی المصطفی عمل می شود

 • تعهد به خدمت در المصطفی به میزان دو برابر مدت تحصیل، پس از فراغت از تحصیل در مکانی که المصطفی تعیین می کند

  ماده4 : شرکت در دوره های آموزشی دیگر، همزمان با تحصیل در دوره دکتری، بر اساس آیین نامه تحصیل همزمان امکان پذیر خواهد بود.


-


-