دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

عناوین و موضوعات پژوهشی و تحقیقی پیشنهادی جهت انتخاب موضوع و عنوان پایان‌نامه و رساله ارشد و دکتری گروه اقتصاد


ردیف

عنوان

1         

اخلاق و منع از فساد اداری (رشوه و کم‌کاری و ...)

2         

نظام مالیاتی مطلوب با رویکرد آموزه­های اسلامی

3         

وظایف و راه­کارهای دولت اسلامی در فقرزدایی

4         

راهكارهاي حل مشكل عدم تقارن اطلاعات در عقود مشاركتي در بانكداري اسلامي

5         

وظایف  دولت در راستای تحقق عدالت اقتصادی

6         

مالیات تورمی از منظر فقه و اقتصاد

7         

بررسي ميزان تطابق ماليات‌هاي رايج با اهداف اقتصاد اسلامي (هريك از ماليات‌هاي را مي‌توان موضوع مستقل قرار داد )

8         

بررسي فقهي و اقتصادي بازار پول از ديدگاه اسلام

9         

بررسی فقهی سياست‌هاي پولي بانك مركزي و نرخ سود بانكي

10    

تفاوت نرخ بهره با نرخ نسيه

11    

نقد قانون بانکداری بدون ربا و تدوین قانون پیشنهادی

12    

نرخ مالياتي مناسب در نظام مالياتي اسلام

13    

خاستگاه‌های فساد مالی در اقتصاد ایران

14    

آسيب‌شناسي بانكداري بدون ربا

15    

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي و زمينه‌هاي فساد اقتصادي

16    

بررسی فقهی اقتصادی راه­های تأمین کسری بودجه دولت

17    

مقايسه جايگاه نرخ ذخيره قانوني در بانكداري اسلامي و متعارف

18    

بررسي فقهي اقتصادي سياست‌هاي پولي

19    

بازنگری قوانین مالیاتی براساس آموزه های اسلامی

20    

جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام و الگوي مناسب آن

21    

عرضه و تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي

22    

بررسي عدالت در سهم‌بري عوامل توليد از ديدگاه اسلام؛ با رويكرد شاخص‌سازي

23    

روش‌های ترویج سنت قرض‌الحسنه در نظام بانکداری بدون ربا

24    

برابري فرصت‌ها و عدالت بين نسلي

25    

عدالت اقتصادي (مفهوم، قلمروها، ‌راهكارها، سياست‌ها،‌شاخص‌ها و ارزيابي وضع موجود)

26    

ربا و نظریه­های جدید

27    

بررسي فقهي اقتصادي عمليات بانك مركزي و سياست پولي

28    

تاثير ديدگاه‌هاي مختلف درباره ماهيت پول در شيوه تجهيز و اعطاي تسهيلات در بانكداري اسلامي

29    

قرض‌الحسنه و قدرت خريد

30    

بررسی فقهی ماهيت پول در اقتصاد اسلامي

31    

نقد و بررسی روش­شناسی­های سازگار با فلسفه اقتصاد اسلامی

32    

عدالت و كارايي در نظام مالياتي اسلام

33    

شاخص‌هاي عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

34    

تبیین و تعیین حداقل رفاه شهروندان و وظیفه دولت اسلامی نسبت به آن

35    

الگوي مطلوب درآمدها(ي مالياتي) در دولت اسلامي

36    

بررسی امکان یا عدم امکان الحاق مالیات دولتی به واجبات شرعی و بالعکس از منظر فقه

37    

دستمزد منصفانه در اسلام در مقايسه با دستمزد در مكانيزم بازار

38    

رانت‌های سیاسی و اقتصادی در اقتصاد ایران

39    

رابطه نرخ سود بانكي و تورم

40    

بررسي مصاديق ربا در شرايط تورمي از نظر حقوق و اقتصاد اسلامي

41    

دامنه نابرابري جایز اقتصادی در جامعه اسلامي

42    

بررسي فقهي حقوقي و اقتصادي جريمه تاخير تاديه و راه‌هاي جايگزين

43    

تأمین اجتماعی در اسلام و جایگاه آن در نظام اقتصادی اسلام

44    

چگونگی تعیین نرخ سود تسهیلات در بانکداری اسلامی با فقدان بازار پول

45    

برآورد تقاضای پول در اقتصاد اسلامی

46    

بازارهاي آتي از منظر فقه اسلامي

47    

شاخص‌هاي رفاه اجتماعي از منظر اسلام

48    

جایگاه عدالت در فرآیند توسعه

49    

كاربرد عقود اسلامي جديد در سيستم بانكداري ايران

50    

زمينه‌هاي رانت‌جويي در انفال

51    

ميزان استفاده مطلوب دولت از منابع تجديدناپذير (با تاكيد بر نفت)

52    

استخراج ساختار نظام مالياتي اسلامي

53    

تعريف عدالت اقتصادي از منظر اسلام

54    

نسبت آزادي و عدالت در اقتصاد اسلامي

55    

نقش و جایگاه بانک مرکزی در نظام پولی اسلامی

56    

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

57    

ربا و جبران کاهش ارزش پول

58    

نرخ بهره و ارزش زمان

59    

بررسي فقهي و اقتصادي قيمت‌گذاري

60    

اصلاح نظام پولی وچرخش سرمایه براساس عقود شرعی و تامین عدالت اقتصادی و تامین مسکن و رفع فقر و محرومیت

61    

خط فقر و روش­های اندازه­گیری آن در اقتصاد اسلامی

62    

بررسی فقهی ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا

63    

بررسی فقهی اقتصادی کارفرمای بزرگ شدن و رانتیر شدن دولت در نظام اسلامی

64    

نابرابري فرصت‌ها و عدالت بين نسلي از منظر شریعت اسلامی

65    

تحليل آثار فقهي اقتصادي قواعد فقهي بر بازار كار

66    

چگونگی استفاده از انفال برای رسیدن به رشد اقتصادی

67    

نقد و بررسی فقهی - اقتصادی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران

68    

ساختار نرخ سود بانكي در مقايسه با نرخ بهره

69    

بررسی فقهی معاملات شرکت های لیزینگ

70    

بررسی فقهی بانک مرکزی و سیاست پولی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

71    

عوامل مؤثر بر تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي

72    

نحوه تعامل ماليات‌هاي مدرن و ماليات‌هاي ديني ارائه راهكاري مشترك

جهت نيل به اهداف توسعه نظام مالياتي

73    

روابط فيمابين پيشرفت و عدالت از منظر اسلام

74    

بررسي فقهي توجيهات بهره بانكي

75    

جایگاه قرض‌الحسنه در بانکداری بدون ربا

76    

ماهیت پول و بهره از منظر فقه اسلامی

77    

بررسي تطبيقي تأمين اجتماعي از منظر اسلام و اقتصاد متعارف

78    

استخراج نظام مالیاتی اسلام

79    

ابزارهای سیاست مالی ومالیه عمومی در نظام اقتصاد اسلامی

80    

عدالت اجتماعی - اقتصادی با رویکرد اسلامی

81    

عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

82    

مفهوم شناسي عدالت اقتصادي با رويكرد اسلامي

83    

بررسی فقهی تحریم بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی با تاکید بر نظریه جبران تورم

84    

امكان خلق پول و اعتبار در بانكداري اسلامي

85    

بررسي تطبيقي توزيع مناسب ثروت­ها و توزيع مناسب درآمدها از منظر اسلام و اقتصاد متعارف

86    

راهكارهاي جلوگيري از تحمیل مضاعف تكاليف مالياتي و خمس و زكات (مالياتهاي حكومتي و مالياتهاي شرعي)

87    

عدالت اقتصادي در بازار پول و سرمايه اسلامي

88    

شاخص­هاي نابرابري در اقتصاد اسلامي

89    

محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی در پولی کردن کسری بودجه

90    

بررسی فقهی شیوه های تعیین نرخ سود تسهیلات در بانکداری اسلامی

91    

چالش بنيان‌هاي نظري بانكداري اسلامي

92    

طراحي الگوي مناسب بانكداري براي كشورهاي اسلامي

93    

بررسي فقهی قيمت‌گذاري در بازار اسلامي

94    

ارتباط متقابل سياست پولی و سيستم تامين مالي اسلامي

95    

راهکارهای اقتصادی در مقابله با بحران‌های اقتصادی با رویکردی اسلامی

96    

نقد بسته­های سیاستی بانک مرکزی و ارائه راهکار براساس آموزه­های اسلامی

97    

بررسي فقهي و اقتصادي سپرده­هاي بانكي در بانكداري اسلامي

98    

بررسی ماهیت بانک در نظام اقتصاد اسلامی

99    

تاثیر نظام مشارکت در عملکرد بازار پول

100       

جايگاه سرمايه اجتماعي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

101       

اصول مالیه بین‌الملل با رویکردی اسلامی

102       

رابطه عدالت با سایر اهداف اقتصاد اسلامی

103       

مطالعه تطبیقی راهکار اجرای عدالت در نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد بازار

104       

ارزیابی سیاست‌های تورم‌زا از منظر عدالت

105       

بررسي فقهي و اقتصادي جريمه تاخير تاديه

106       

بررسي قواعد قيمت‌گذاري در اقتصاد اسلامي و مقايسه آن با مكانيزم بازار

107       

ابزارهاي اسلامي براي تامين مالي كسري بودجه دولتي

108       

بررسي فقهي نرخ بازدهي سرمايه در قياس با نرخ بهره

109       

بررسي تطبيقي نظريات عدالت در نظام‌هاي اقتصادي متعارف و نظام اقتصادي اسلام

110       

اثرگذاری سیاست‌های دولت در ایجاد بی‌عدالتی

111       

آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربا از منظر فقهی

112       

بررسی تطبیقی تأمین اجتماعی از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

113       

راهكارهاي عملي تحقق عدالت اقتصادي در ايران اسلامي

114       

اقتصاد نفت در چارچوب اسلامي

115       

مديريت انفال در عصر حاضر (بهره‌برداري از انفال)

116       

دولت رفاه در نگرش اسلامي

117       

بررسی قلمرو دخالت دولت در اقتصاد از منظر فقهای امامیه و اهل­سنت

118       

حدود و مبانی دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

119       

بررسی سازگاری فقهی ابزارهای مالی مشتقه (آتی و اختیارات)

120       

جایگاه عدالت در اقتصاد اسلامی

121       

الگوی تعیین دستمزد و تحقق عدالت در نظام قتصاد اسلامی

122      1

ضرورت ابداع شاخص مبین توزیع عادلانه

123       

نقد و بررسی شاخص های نابرابری از منظر عدالت اسلامی

124       

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد اسلامي

125       

راهکار استفاده صحیح عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا

126       

نرخ بهره طبيعي و ربا

127       

بررسي ديدگاه‌هاي مختلف درباره مفهوم ربا با نگاه فقهي

128       

بررسی فقهی انواع ربا (تولیدی، مصرفی و ...)

129       

ربا و آثار خرد و كلان اقتصادي آن

130       

بررسي فقهي اقتصادي استقلال بانك مركزي

131       

بررسی فقهی ابزار سیاست پولی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

132       

عوامل موثر بر عرضه پول در اقتصاد اسلامي

133       

برآورد عرضه پول در اقتصاد اسلامی

134       

بررسی رابطه تقاضاي پول و نرخ سود بانكي و حکم فقهی آن

135       

بررسي تطبيقي توزيع مناسب فرصت­ها و توزيع مناسب درآمدها از منظر اسلام و اقتصاد متعارف

136       

عدالت اقتصادی در اسلام

137       

چگونگی تامین هزینه های خدمات اجتماعی در اقتصاد اسلامی

138       

بررسی چالش­ها و راهکارهای افزایش وقف در کشور

139       

شاخص‌های توسعه‌یافتگی از منظر اسلام

140       

بررسی فقهی اقتصادی روش­های استقراض دولت در اقتصاد اسلامی

141       

بررسی فقهی اقتصادی حدود مسئوليت دولت در تامين مسكن براي نيازمندان

142       

نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي:‌ مباني و روش

143       

شاخص هاي فساد اقتصادي با رويكرد اسلامي

144       

سرمايه گذاري خارجي از منظر اقتصاد اسلامي

145       

حكمراني شركتي در بانك‌هاي اسلامي و بانكداري بدون ربا

146       

ارزش زماني پول از ديدگاه فقه جعفري

147       

راهكار استفاده صحيح عقود مشاركتي در بانكداري بدون ربا

148       

ارتباط دين و توسعه و مدل پيشنهادي

149       

سهم‌بری عوامل تولید از محصول (درآمد ناخالص) با رویکرد اسلامی

150       

بررسی فقهی مشکلات بانک­های بدون ربا

151       

تدوین مدل رشد براساس آموزه های اسلامی

152       

بررسي امكان شناورسازي نرخ سود بانكي در بانکداری اسلامی

153       

بررسی تطبیقی ريسك نوسان نرخ بهره در بانكداري متعارف و نوسان‌ سود در بانكداري اسلامي

154       

بررسي اهداف و نتايج اقتصادي مورد انتظار اسلام از حرمت ربا

و امكان تسري آن به موارد ديگر با نگاه فقهي

155       

راهکارهای گسترش سنت قرض الحسنه منطبق با شرع

156       

بررسی موضوع گران‌فروشی (از منظر فقهی و اجرایی)

157       

ماهيت قرض‌ا‌لحسنه و نظام بانكداري، مرتبط كردن امور نامتجانس

158       

آسیب شناسی اقتصادی موقوفات در ایران

159       

بررسي فقهي اقتصادي پرداخت يارانه

160       

مقايسه خط فقر از منظر دين و خط فقر متعارف

161       

بررسي موارد مغاير با شرع در نظام مالياتي موجودكشور

162       

توزیع  درآمد میان عوامل تولید از دیدگاه فقه اسلامی

163       

خط فقر در اقتصاد اسلامي، شاخص­ها و روش­هاي اندازه­گيري آن

164       

خريد و فروش دِين و كاربرد آن در معاملات بانكي

165       

راهكارهاي تحقق كارايي مالياتي با تاكيد بر دستورات و قوانين شرعي

166       

مبانی و ویژگی­های مالیات­های اسلامی و تأثیر آن بر فعالیت­های اقتصادی

167       

بیمه و پوشش ریسک در نظام اقتصاد اسلامی

168       

شاخص‌های اقتصادی توزیع مناسب درآمد

169       

عدالت و اقتصاد بازار

170       

عدالت و كارايي در قانون اساسي

171       

تاثیر وابستگی اقتصادی در نحوه اجرای عدالت

172       

بانكداري الكترونيك از نظر بانكداري اسلامي

173       

مبانی فقهی جبران کاهش ارزش پول در بازار مالی اسلامی

174       

بررسي فقهي و اقتصادي خدمات بانكي

175       

مبانی و اصول مالیه اسلامی

176       

رويكرد اسلامي در بررسي نقش اوراق مشتقه در بحران‌هاي مالي

177       

برآورد الگوی رشد اقتصادی در چارچوبی اسلامی

178       

چارچوب‌هاي اسلام در خصوصي‌سازي

179       

حد بهینه مصرف در نظام اقتصاد اسلامی

180       

بررسي فقهي و اقتصادي استفاده از كارت هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا

181       

بررسی فقهی ضمانت‌های بانکی در بانکداری اسلامی

182       

مقايسه نظارت در بانكداري متعارف و بدون ربا

183       

ارائه بسته سیاستی مناسب و کارآمد برای کاربرد عقود اسلامی در معاملات بین المللی

184       

بررسي راهكار‌هاي ارتقاء اثر بخشي عقود و ساير ابزار‌هاي تأمين مالي بر مبناي بانكداري اسلامي

185       

بانكداري اخلاقي در مقايسه با بانكداري اسلامي

186       

تحليل فقهي تورم و كاهش ارزش پول

187       

صندوق‌هاي قرض‌‌الحسنه و امكان خلق پول

188       

بررسي اهداف و نتايج اقتصادي مورد انتظار اسلام از توصيه به قرض‌الحسنه، و امكان تسري آن به موارد ديگر با نگاه فقهي

189       

شاخص‌های توسعه بومی اسلامی

190       

بررسي فقهی امكان سلب مالكيت زمين با رها كردن  و تبديل آن به موات (موات عارضي)

191       

شاخص­هاي حكمراني خوب از ديدگاه اقتصاد اسلامي

192       

بانک اسلامی و وام‌دهی از منظر فقه و اقتصاد

193       

اندازه بهينه بانك در نظام بانكداري بدون ربا

194       

حكمت تحريم ربا

195       

راهکارهای اسلام در جلوگیری از تورم

196       

بررسي راه‌‌هاي تامين كسري بودجه در اقتصاد اسلامي

197       

تفکیک مدیریت از مالکیت در حوزه مالکیت دولتی و عمومی براساس آموزه های اسلامی

198       

بررسي تطبيقي بيمه‌هاي متعارف با بيمه‌هاي تكافل

199       

سازوكار تعيين نرخ سود بانكي

200       

نحوه تعيين سود علي‌الحسلاب و قطعي در انواع سپرده در بانکداری اسلامی

201       

آزمون تجربي اثر ربا بر اقتصاد

202       

نقش پول اعتباری در ایجاد تورم و بررسی فقهی آن

203       

بررسي فقهي روش‌هاي واگذاري واحدهاي توليدي دولتي به بخش خصوصي

204       

تصدي‌گري دولت از منظر اسلام

205       

جایگاه دولت در توسعه اقتصادی در منظر فقه

206       

چالش­های نظام مالیاتی ایران از منظر فقه اسلامی

207       

رابطه وجوهات شرعيه و ماليات‌هاي اسلامي

208       

بررسي فقهي و اقتصادي تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها در بانكداري اسلامي

209       

بررسی فقهی تنزیل در بازارهای مالی

210       

اسلام و عدالت توزيعی (قبل از توليد و پس از توليد)

211       

حد و حدود ثروت و ثروتمندی در اسلام

212       

امكان‌سنجي اقتصادي تبدیل تسهيلات بانكي (اعم از عقود مشاركتي و مبادله‌اي) به اوراق رهني

213       

بازشناسي جنبه‌هاي ثابت و متغير احكام و آموزه‌هاي اسلامي

214       

بررسي اهداف و نتايج اقتصادي مورد انتظار اسلام از توزيع‌هاي مختلف

(هر يك از انواع توزيع‌ مانند زكات و ...)

215       

رويكرد اسلامي در نقد و بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در نابرابري و توزيع مجدد درآمد

216       

اصول اسلامی در مورد کار و حقوق کارگر

217       

طراحی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

218       

اعتبارات اسنادي در بانكداري متعارف و اسلامي

219       

شناسايي فرصت‌هاي پيش‌روي بانك در استفاده از ابزارهاي تامين مالي جديد اسلامي

220       

شيوه‌هاي نوين تامين مالي در بازارهاي مالي، مبتني بر قانون بانكداري بدون ربا

221       

بررسي بكارگيري عقود اسلامي جديد در بانكداري ايران

222       

بررسی پدیده تورم از دیدگاه اقتصاد اسلامی

223       

وظايف پول در نظام اقتصادي اسلام

224       

اصول حاكم بر شاخص‌هاي نابرابري درآمدي و بررسي آن‌ها از نظر اسلام

225       

جایگاه کمیته­های فقهی در بانکداری اسلامی و در ایران

226       

تاثير بانكداري بدون ربا بر متغيرهاي كلان اقتصاد

227       

مفهوم پول در اقتصاد اسلامی

228       

ماهیت فقهی سپرده­های بانکی

229       

ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا

230       

جایگاه عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی (در مقابل عقود مبادله‌ای)

231       

تورم و عقود بانكي

232       

جایگاه نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

233       

تدوین دایره المعارف اقتصاد اسلامی (طرح جامع)

234       

کمی‌سازی مفاهیم و نظریات اقتصاد اسلامی

235       

ارزيابي عقود اسلامي با تأكيد بر هزينه مبادله

236       

اصول مالياتي در اسلام

237       

نحوه تامين مالي هزينه‌هاي دولت اسلامي با توجه به ماليات‌هاي منصوص

238       

بررسي قواعد فقهي مرتبط با بازارهاي مالي

239       

قاعده نفی غرر و مصادیق آن در اقتصاد معاصر

240       

بررسي فقهي مبادله رشد و عدالت اقتصادي

241       

رشد اقتصادي و توزيع و اهداف نظام اسلامي

242       

بررسي فقهي احكام مرتبط با بانك مركزي

243       

مطالعه تطبيقي نظام بهره صفر و نظام اسلامي در تامين مالي طرح‌ها

244       

كاركرد حرمت ربا در جوامع سنتي و جوامع مدرن

245       

بررسي فقهي قراردادهاي پوشش ريسك دارايي‌هاي ارزي

246       

شاخص‌هاي توزيعي در اسلام

247       

بررسی میزان برداشت مدیران و رهبران جامعه از بیت‌المال و عدالت اقتصادی

248       

دستمزد عادلانه و سهم عوامل تولید

249       

مبانی نظام تأمین اجتماعی از منظر اسلام

250       

الگوی تامین اجتماعی در چارچوب اسلامی

251       

رويكردهاي سرمايه اجتماعي در تفكر اسلامي

252       

بررسي فقهي اقتصادي حیله­های ربا

253       

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حيله‌هاي ربا

254       

تعيين موارد و حدود هزينه‌هاي دولت اسلامي (با توجه به ماليات‌هاي منصوص)

255       

بررسي ميزان دخالت دولت اسلامي در عرصه اقتصاد (از نگاه وحي، يا از نگاه عقل،‌يا ...)

256       

بررسی فقهی اقتصادی حدود دخالت دولت در بهره‌برداري از منابع طبيعي

257       

فقه بورس ارز

258       

بررسي تطبيقي ريسك، غرر و قمار در بازارهاي مالي اسلامي

259       

راهکارهای توزیع عادلانه در اقتصاد اسلامی

260       

قسط؛ برابري يا عدالت؟

261       

بررسي قواعد فقهي مرتبط با بازار كار (بررسي آثار اقتصادي آن‌ها)

262       

اخلاق بانکداری و مالیه اسلامی

263       

بررسی روش­های محاسبه ارزش افزوده حاصل از اجرای یک طرح پس از اتمام قراردادهای مشارکت غیر مبادله ای و تعین ارزش سهم الشرکه بانک

264       

بررسی فقهی اصول کلی بانکداری اسلامی

265       

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

266       

نقش عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

267       

اداره بهينه منابع طبيعي در نظام اقتصادي اسلام

268       

جايگاه بخش عمومي در اقتصاد اسلامي

269       

امکان سنجی فقهی تعمیم موارد وجوب زکات

270       

بررسي سهم هر يك از منابع درآمدي دولت اسلامي

271       

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه (فيوچر، آپشن و سواپ)

272       

ارزيابي ايده نيازهاي اساسي از نگاه توسعه اقتصادي در اسلام

273       

بررسی و استخراج عدالت بین نسلی مورد نظر اسلام در بهره­برداری از منابع طبیعی

274       

جایگاه تکافل در نظام اقتصاد اسلامی

275       

بررسی الگوی توسعه بومی اسلامی

276       

جايگاه بانك دولتي و خصوصي در اقتصاد اسلامي

277       

بررسي تطبيقي ابزارهاي بانكداري بين‌المللي و بدون ربا

278       

ارزيابي سپرده‌هاي بانكي و پيشنهاد سپرده‌هاي جديد (نوع سپرده‌ها معلوم شود)

279       

تفاوت ساختار اقتصادهاي با بهره نزديك به صفر و اقتصادهاي بدون بهره

280       

بررسي مقايسه‌اي ركود اقتصادي نظام مشاركت و نظام مبتني بر بهره

281       

بررسي مديريت نقدينگي در بانكداري بدون ربا (انواع روش‌ها)

282       

بررسی فقهی رشوه و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه

283       

ماهيت و روش مطالعه اقتصاد اسلامي (مطالعه تطبيقي)

284       

سازگاری ابزارهای مالی مشتقه با فقه شیعه

285       

عدالت اقتصادي در نهج‌البلاغه و رويكردهاي اقتصادي

286       

بررسي همسویی رشد و عدالت در نظام اقتصادی اسلام

287       

بررسي جنبه‌هاي شرعي اعتبار در حساب جاري

288       

تطبيق فقهي اقتصادی تخصيص بازدهي به عوامل توليد

289       

دوگانگی مالیات­های اسلامی و دولتی

290       

رفاه اجتماعي از ديدگاه اقتصاد اسلامي

291       

اثرگذاری سیاست‌های دولت در ایجاد تورم

292       

بررسی تطبیقی جایگاه نهاد خانواده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

293       

بررسي فقهي و اقتصادي راه‌هاي بهره‌برداري كارآمد از موقوفات

294       

جایگاه ریسک در نظام مالی اسلامی

295       

مقایسه تطبیقی الگوی توسعه اقتصادی اسلام با سایر الگوهای توسعه

296       

استخراج الگوي توسعه اقتصادي در اسلام از راه شبيه‌سازي ايده‌ نيازهاي اساسي

297       

توزیع بعد از تولید (سهم عوامل تولید) از دیدگاه اسلام

298       

بررسي تطبيقي عدالت در اسلام و ديگر مكاتب و تعيين شاخص‌هاي آن در اسلام

299       

عوامل موثر بر نابرابري در اقتصاد اسلامي

300       

اقتصاد مقاومتی به مثابه راهبرد توسعه (پیشرفت) اقتصادی

301       

ابزارهاي تشويق سرمايه‌گذاري در نظام اقتصادي اسلام

302       

بررسي ميزان تطابق بانكداري رايج با اهداف اقتصاد اسلامي

303       

اجراي طرح مشاركت مدني مبتني بر مشاركت در سود و زيان در راستاي اجراي بانكداري اسلامي

304       

ربا و بهره؛ بررسی فقهی اقتصادی

305       

بررسي فقهي توسعه موارد تعلق خمس و زكات

306       

ارتباط مالیات­های جدید با مالیات­های اسلامی

307       

فقه بورس کالا

308       

شرکت های سلف به عنوان زیر مجموعه بانک ها

309       

بررسي شاخص‌هاي عملياتي اسراف در اقتصاد

310       

جايگاه يارانه در اقتصاد اسلامي

311       

اقتصاد رفاه با رویکرد اسلامی

312       

توازن اجتماعي اقتصادي در اسلام

313       

نظريه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اسلامي

314       

نظريه مصرف اسلامي

315       

ميزان تطبيق قوانين بانكي جاري با تعاليم ديني

316       

تاثیر نظام مشارکت در کاهش تورم

317       

بررسی خنثایی یا عدم خنثایی پول در اقتصاد اسلامی

318       

بررسی فقهی محصولات مالی مبتنی بر بدهی (مرابحه، تورق و ...)

319       

بررسی اثر تداخل مالیات­های اسلامی و مالیات متعارف بر فرار مالیاتی

320       

شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت در جامعه اسلامي و روش‌هاي ايران

321       

بررسی و استخراج اصول حاکم بر چارچوب نظری توزیع فیء

322       

منطقه الفراغ و اصول تصميم­گيري در آن

323       

معرفی ابزارهای استقراض ملی با رویکرد اسلامی

324       

تعیین روش بهینه سازگار با شریعت اسلامی برای  کاهش تمرکز ثروت، با کمترین کاهش کارایی

325       

ارزيابي راه‌هاي گريز از ربا در نگاه امام خميني و شهيد صدر

326       

مقايسه تطبيقي تجارب موفق بانك‌هاي اسلامي در تجهيز و تخصيص

327       

بررسی مفهوم اختلاس و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه

328       

بررسی فقهی اقتصادی حدود دخالت دولت در بهره‌برداري از مباحات عامه

329       

بررسي فقهي اسراف و تبذير و نقش آن در مصرف و توسعه

330       

اصول و مباني و جايگاه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام

331       

بررسی فقهی تجارت الکترونیک

332       

وظایف و اختیارات دولت اسلامی در حفظ محیط زیست، قانونگذاری، تأمین اجتماعی و محیط کسب و کار

333       

جایگاه زکات در تأمین هزینه فقرا

334       

تفاوت واجبات مالی و مالیات‌های دولتی از منظر فقه و اقتصاد

335       

شناسائي راهكارهاي قانوني موجود و ايجاد تمهيدات جديد براي جلوگيري از پرداخت مضاعف ماليات توسط پرداخت كنندگان مالياتهاي شرعي

336       

بررسی پیش­نویس لایحه اصلاحات قانون مالیات­های مستقیم از منظر فقه اسلامی

337       

بررسی فقهی قراردادهای مالی جدید از منظر امامیه و اهل­سنت 

338       

ابزارهای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی

339       

تبیین عدالت به عنوان راهکار منع از فساد اقتصادی

340       

تبیین عدالت اقتصادی در چارچوب اصول شریعت اسلام

341       

اصول اقتصاد قراردادها با تاکید بر دستمزدها از منظری اسلامی

342       

نظام تعیین دستمزد و قانون کار در جمهوری اسلامی

343       

مبانی معرفتی اقتصاداسلامی

344       

سياست مالي در چارچوب اسلامي

345       

نحوه گسترش كاركردهاي نظم بانكي براي تحقق عدالت اقتصادي

346       

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در بانكداري اسلامي

347       

احكام فقهي پول (به صورت موردي)

348       

بررسي فقهي و اقتصادي تسهيلات بانكي در بانكداري اسلامي

349       

مديريت بدهي‌ها در بانكداري بدون ربا

350       

بررسي فقهي و اقتصادي معوقات بانكي

351       

بررسی راهکارهای ارتقای اثربخشی عقد قرض الحسنه

و سایر ابزارهای تامین مالی در بانک قرض الحسنه

352       

مدیریت نقدینگی و ریسک در بانکداری اسلامی

353       

بررسي انواع ريسك و روش‌هاي مديريت آن در نظام بانكداري بدون رباي ايران

354       

جایگاه تأمین نیازهای اساسی در نظام اقتصاد اسلامی

355       

طراحی ابزارهای مالی جدید جهت بهبود نقش وقف در اقتصاد

356       

تاثير متقابل اخلاق و اقتصاد

357       

ارتباط متقابل فقه و اقتصاد اسلامی

358       

ارزش زماني پول از ديدگاه فقه اسلامي و  مديريت مالي

359       

تأمين اجتماعي (مفهوم، سابقه تاريخي در ميان مسلمين، مباني فقهي، روش‌ها)

ارزيابي، ‌عملكرد در قالب چندين طرح و بر اساس طرحي جامع)

360       

مبانی فقهی مالیات های حکومتی

361       

جایگزینی خمس و زکات به عنوان بخشی از درآمد مالیاتی،

راهکاری برای گسترش فرهنگ مالیات­های اسلامی

362       

ابزارهاي سياست مالي در دولت اسلامي (و مقايسه با روش‌هاي متداول)

363       

امکان‌سنجی طراحی قراردادهای معاوضات سهامی اسلامی (Snops)

364       

طراحی صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه

365       

رابطه تكافل و تكافل اتكايي با اشتغال و تورم

366       

فقه ابزارهای مالی مشتقه (آتی ها، عقدالاختیار، . . )

367       

مفهوم توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام

368       

عوامل موثر بر توزيع درآمد از منظر اسلام

369       

بررسی و استخراج اصول حاکم بر بهره‌برداری از انفال

370       

راهكارهاي فقرزدايي سازگار با شريعت اسلامي

371       

جایگاه رفاه در بین اهداف نظام اقتصاد اسلامی

372       

(جایگاه) نقش کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا

373       

اصول نظارت بر بانك‌ها در نظام بانكداري اسلامي

374       

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

375       

بررسی فقهی عملیات بدون ربا در بانکهای متعارف (ربوی)

376       

مولفه هاي جامعه پيشرفته اسلامي در مقايسه با جامعه توسعه يافته غربي

377       

ارائه ساز و کار اجرایی مناسب براي تعریف مطالعات اثربخش اقتصاد اسلامی

در فعالیتهاي پژوهشی پژوهشکده

378       

سرمايه اجتماعي و بازتوليد آن در جامعه ايران با نگرش اسلامي

379       

نقش ریسک‌‌پذیری در تولید و بازرگانی از منظری اسلامی

380       

اصل كفايت سرمايه در بانكداري متعارف و اسلامي

381       

مبانی نظری بانکداری بدون ربا

382       

بررسی قابلیت نظام­سازی فقه در بانکداری بدون ربا

383       

كاربرد آزمون‌هاي تجربي در بانكداري اسلامي

384       

ارزیابی مدل‌های مشارکت در سود و زیان (PLS) در بازارهای مالی اسلامی و متعارف

385       

مقايسه رابطه نرخ سود بانكي در بانکداری اسلامی  و قيمت ها با رابطه نرخ بهره و قيمت‌ها

386       

فلسفه حرمت ربا و بررسی آثار مخرب آن در اقتصاد

387       

نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در اقتصادکشور

388       

بررسي بازار بين بانكي از منظر اسلامي

389       

بررسی نقش و قلمرو ارزش­ها در علوم اجتماعی با رویکردی اسلامی

390       

بررسی فقهی الگوی قیمت­گذاری در پیمان­های آتی (Forward) ارزی بین بانک و مشتری

391       

بررسی اثر اقتصادی وقف به عنوان مکمل بخش عمومی

392       

ضرورت سازماندهی موقوفات در سراسر کشور

393       

راهكارهاي ارتقاي كاركردهاي انفاق در جوامع معاصر

394       

بررسي اهداف و نتايج اقتصادي مورد انتظار اسلام از حرمت احتكار و امكان تسري آن به موارد ديگري مانند انحصار با نگاه فقهي

395       

بررسی اقتصادی تاریخی انضباط مالی دولت اسلامی بر افزایش اعتماد عمومی

396       

معیارهای عدالت در منابع و مصارف بیت­المال

397       

بررسي ميزان تطابق بورس اوراق بهادار جاري با اهداف اقتصاد اسلامي

(در اين موضوع مي‌توان هر يك از بورس‌هاي رايج را مستقلا يك موضوع قرار داد)

398       

بررسی فقهی انواع بیمه تجاری (اشخاص، مسئولیت و اموال)

399       

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

400       

بررسی فقهی راهبردهای پوشش ریسک (Hedging)  در بازار مالی اسلامی

401       

راه‌كارهاي علمي اجرايي كردن عقود مشاركتي در بانكداري كشور

402       

امکان‌سنجی طراحی قراردادهای اختیارات سهامی اسلامی (Option)

403       

بررسي مباني توزيع درآمد در قانون اساسي

404       

مالكيت در اقتصاد اسلامي در مقايسه با نظام سرمايه‌داري

405       

بررسی فقهی كسري بودجه و روش‌هايي از پرداخت آن

406       

طراحي و پياده سازي الگوهاي جديد تامين مالي صادرات ‌روش تبديل به اوراق بهادار (صكوك)

407       

اثر بخشي سيستم بانكي با استفاده از تعاليم ديني

408       

بررسی فقهی و اقتصادی راهکار استفاده صحیح عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا

409       

تبیین کیفیت قیمت‌گذاری در عصر تشریع و استخراج اصول حاکم بر آن

410       

بررسي مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري بدون ربا

411       

چالش های فقهی وقف در عصر حاضر و رهیافت­های بهبود کارایی اوقاف

412       

بررسي تطبیقی مقاصد الشريعه از منظر امامیه و اهل­سنت

413       

بررسي فقهي و اقتصادي مالكيت  معنوی

414       

مالکیت عمومی از منظر اسلام (ساختار، ویژگی­ها و انواع)

415       

ارتباط متقابل حقوق و اقتصاد اسلامی

416       

بررسی مبانی فقهی بیمه عمر و شخص ثالث

417       

فقر، كفاف يا عدالت؟

418       

بررسي رابطه قانون هدفمند كردن يارانه ها و تغييرات نرخ سود بانكي

419       

بررسي تطبيقي مفهوم توسعه اقتصادي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

420       

متدولوژي مكتب اقتصادي اسلام

421       

متدولوژي نظام اقتصاد اسلام

422       

بررسی امکان‌ فقهی متمرکز کردن خمس و زکات در یک سازمان خاص

زیر نظر ولی فقیه و حاکم شرع

423       

كاربرد آزمون‌هاي تجربي در تامين مالي اسلامي

424       

بررسي فقهي و اقتصادي بازار سرمايه از ديدگاه اسلام

425       

بازبینی  بیمه و کارکردهای آن (در اقتصاد اسلامی)

426       

بررسي فقهي اقتصادي سفته‌بازي در بازارهاي مالي

427       

بررسي فقهي سفته‌بازي (بورس‌بازي) در بازار سهام

428       

بررسي فقهي راهکارهای مقابله با انواع ریسک

429       

راهكارهاي عملي فقرزدايي در ايران اسلامي (الزامات قانوني و سياستهاي اجرایي)

430       

نظام تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی

431       

استخراج عرضه و تقاضا در بازار کار اسلامی

432       

طراحي الگوي مناسب مديريت نقدينگي در بازار اسلامي

433       

بررسي فقهي ضمانت‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي

434       

نقش عقد جعاله در تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات در يك بانكداري اسلامي با نگاه فقهي

435       

درس‌هاي بانكداري اخلاقي براي بانكداري اسلامي

436       

استخراج روش­های مبارزه با پولشويي در اسلام

437       

وقف و تأمین اجتماعی

438       

جایگاه انسان و تاثیر آن در توسعه اقتصادی

439       

چارچوب‌هاي تحليلي فقهي ريسك

440       

نقد و بررسي چگونگي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي

441       

بانكداري اسلامي و ثبات مالي

442       

بررسی فقهی و اقتصادی خدمات بانکی

443       

ثمرات فقهي اقتصادي دفعي يا تدريجي بودن حكم ربا در قرآن

444       

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ربا

445       

نگرش جديد به تامين منابع قرض الحسنه و تسهيلات قرض الحسنه

446       

بررسی اقتصادی نحوه مدیریت یکپارچه منابع و مصارف قرض الحسنه

در سیستم بانکی کشور و ایجاد صندوق مشترک

447       

نقش قرض‌الحسنه در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی

448       

اصول و مباني و جايگاه بخش دولت در نظام اقتصادي اسلام

449       

تبيين فقهي و اقتصادي سفته‌بازي

450       

نحوه توزیع بیت‌المال بین افراد، گروه‌ها، شهرها و .. و عدالت اقتصادی

451       

بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای مالی وقف برای استفاده در بازار سرمایه

452       

بررسی و تعیین سهم انفال در درآمد حکومت اسلامی

453       

چالش­های اخلاقی توسعه و پیشرفت

454       

تعامل فلسفه اخلاق و فلسفه اقتصاد از ديدگاه اسلام

455       

تحلیل مشوق­های مالیاتی موجود و اسلامی از منظر عدالت اجتماعی

456       

اقتصاد منابع طبیعی با رویکردی شیعی

457       

بررسی تطبیقی تأثیر مالیاتهای اسلامی و متعارف بر متغیرهای کلان اقتصادی

458       

بررسي فقهي و اقتصادي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه اسلامي

459       

تبيين مفاهيم غرر و نااطميناني

460       

صنعت بیمه و مخاطرات اخلاقی

461       

راه‌هاي پوشش ريسك ماليه اسلامي

462       

بررسی تطبیقی مفهوم و تأثیر  قمار و ریسک در بازار سرمایه اسلامی

463       

بررسي فقهي اقتصادي انواع ريسك در اوراق مشتقه

464       

ضرورت ابداع ابزارهای مشتقه جدید در مالی اسلامی

465      2

راهکارهای اساسی اسلام در تحقق توسعه

466       

بررسی شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام

467       

ویژگی‌های جامعه توسعه‌یافته اسلامی

468       

تحلیل مقایسه­ای نظام مشارکت و نظام توزیع درآمد (تحقق عدالت)

469       

رابطه رفاه‌طلبی و فقرزدایی در نظام اقتصاد اسلامی

470       

مبانی فقهی فقرزدایی و کاهش نابرابری

471       

بودجه بندی و برنامه ریزی اقتصادي از نظر فقهی

472       

جایگاه مطالعات تجربی در اقتصاد اسلامی

473       

مناسبات اقتصاد اثباتی و هنجاری در  اسلام

474       

امکان سنجی تحقق بانك مركزي خصوصي در بانكداري اسلامي

475       

مباني فقهي قيمي يا مثلي بودن پول و كاربردهاي اقتصادي آن

476       

بررسی تطبیقی رویکردهای فقهی معاصر نسبت به پول

477       

آثار اقتصادي اجراي كامل بانكداري اسلامي (بررسي عملكرد ايران)

478       

مطالعه تطبیقی میزان سودآوری بانک‌های اسلامی و متعارف

479       

بررسی ارتباط مالیات‌بندی و سوددهی در بانک‌های اسلامی

(با تاکید بر نسبت‌های ROA, ROE, )

480       

ربا و ضمان

481       

منابع بانک قرض‌الحسنه، سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های دیداری

482       

بررسي مديريت نقدينگي در بانكداري بدون ربا (انواع ريسك‌ها)

483       

روش­شناسی مهندسی مالی با رویکردی اسلامی

484       

راهکارهای مقابله با احتکار در عرصه‌های مختلف اقتصادی

485       

تبیین سهم انفال در مخارج جاری و عمرانی دولت اسلامی

486       

مقایسه وجوه شرعی (زکات و خمس) با مالیات

487       

شناسایی و معرفی انواع ریسک در سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی

488       

بررسي فقهي ابزارهاي مالي مشتقه (به تفكيك نوع ابزار)

489       

تحلیل فقهی اقتصادی ابزارهای مشتقه (پوشش یا تکثیر ریسک)

490       

توزیع منابع طبیعی از دیدگاه اسلام

491       

معيشت و عدالت

492       

چارچوب نظري و اجرايي فقرزدايي در ايران اسلامي

493       

مالكيت و بهره‌برداري از معادن (ظاهري و باطني)

494       

بررسي نهادي هزينه مبادله از منظر اسلام

495       

بانكداري اسلامي، چالش­هاي پيش‌رو و راهكارها

496       

اصول معرفت شناسی اقتصاد اسلامی

497       

بررسی کارایی سیاست‌های مالی دولت اسلامی

498       

ارزیابی فقهی - اقتصادی قانون بانکداری بدون ربا

499       

تعیین شاخص های کمی ارزیابی بانکداری اسلامی

500       

تببین محصولات و خدمات نوین بانکی متناسب با بانک قرض الحسنه با استفاده از مطالعات تطبیقی

501       

بررسي فقهي سياست‌هاي مالي و ثروت‌هاي طبيعي

502       

بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات‌ شرعی و دولتی

503       

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع - مبانی و راهکارها

504       

مباني نظري بيمه اسلامي

505       

كسري بودجه و سرمايه‌گذاري و استقراض در سيستم اسلامي

506       

ارائه الگوهای مشترک بانکی برای تمام کشورهای مسلمان با توجه به اختلاف مذاهب

507       

اوراق رهني در بانكداري بدون ربا

508       

امكان‌سنجي تحقق علم اقتصاد اسلامي، مشكلات و راه‌حل‌ها

509       

سازمان‌دهی بازار و اصلاحات فرهنگی در بازار

510       

اصلاح نظام بانكي (به صورت جزئي)

511       

عوامل موثر بر سود تسهيلات بانكي در بانكداري اسلامي

512       

بررسی علل تورم در اقتصاد و مقایسه آن با تورم صدر اسلام

513       

انجام مطالعات تطبیقی و تعیین محصولات وخدمات نوین بانکی متناسب بانکداری اسلامی

514       

بررسی فقهی زکات پول­های رایج

515       

وظايف ثروتمندان در مقابل فقرا از منظر فقه اسلامي

516       

بازار زمين در اقتصاد اسلامي

517       

بررسي فقهي اقتصادي وقف مالکیت فکری

518       

بررسي فقهي و اقتصادي معاملات سهام

519       

بورس بازی از دیدگاه فقه اسلام

520       

تشخيص مصلحت اقتصادي- مباني و روش‌هاي وصول-

521       

نظريه سرمايه‌گذاري در اسلام در مقايسه با نظريات متداول

522       

ميزان آشنايي حوزويان با بانكداري بدون ربا و تاثير آن در فرهنگ‌سازي و ترويج بانكداري بدون ربا

523       

نظريه توليد در اسلام در مقايسه با نظريات متداول

524       

طرق مبارزه با تورم در نظام اقتصاد اسلامی

525       

تأمین مالی و سیاست پولی در اقتصاد اسلامی

526       

امنیت و ثبات اقتصادی از منظر شریعت اسلامی

527       

بررسی تطبیقی اقتصاد رفاه از منظر اسلام و اقتصاد متعارف

528       

اسباب و حدود مالکیت خصوصی از دیدگاه فقه اسلامی

529       

امکان­سنجی فقهی مالیات بر عایدی سرمایه از منظر الگوی مالیات­های اسلامی

530       

بررسی مشوق­های مالیاتی از دیدگاه عدالت اجتماعی

531       

بررسی فقهی خريد سهم با نيت افزايش قيمت بدون پشتوانه واقعي

532       

تحليل اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)

533       

شيوه هاي مديريت ريسك (بر حسب مورد) صكوك

534       

بررسي شرعي استفاده از سوآپ در بانكداري اسلامي

535       

توسعه اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

536       

چارچوب‌‌هاي اسلامي در آزادسازي اقتصادي

537       

روش­های جلوگیری از تمرکز ثروت در آیات و روایات

538       

سرمایه انسانی و جایگاه آن در نظام اقتصادی اسلام

539       

عوامل موثر بر پس‌انداز در اقتصاد اسلامي

540       

راهکارهای رفع فقر از منظر اسلام

541       

بررسی فردگرایی یا جمع­گرایی استراتژی­های فقرزدایی

542       

روش كشف اقتصاد اسلامي از ديدگاه تمدني

543       

بررسی تطبیقی صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در  اقتصاد اسلامي و متعارف

544       

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)

545       

عرضه نيروي كار در اقتصاد اسلامي

546       

بررسی صكوك سلف به عنوان ابزاري مناسب براي تامين مالي و پوشش ريسك (بررسي موردي)

547       

جایگاه بهره‌وری در آموزه‌های اسلامی

548       

بررسی و تبیین قواعد فقهي حاكم بر رفتارهاي اقتصاد كلان اسلامي

549       

تأثیر اخلاق در شکل‌گیری فرآیند توسعه

550       

بررسي فقهي و اقتصادي ارواق مشاركت

551       

كاربرد معاملات آتي (فيوچر) در بازار پول و سرمايه اسلامي

552       

رابطه فقر و آسيب‌هاي اجتماعي از نظر اسلام

553       

بازبینی دوباره مصارف بانک اسلامی

554       

بررسی فقهی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری متعارف

555       

آثار اقتصادي جايگزيني نظام مشاركت به جاي نظام بهره

556       

مبادله تورم و بیکاری، در نظام اقتصاد اسلامی

557       

بررسي مطالبات معوقه در بانكداري سنتي و بدون ربا

558       

بررسی تطبیقی اسراف و تولید در نقاط غیر کارای اقتصادی

559       

مبانی فقهی و ضوابط تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی

560       

بررسی اهداف و اصول توسعه اقتصادی از منظر اسلام

561       

بررسي استراتژي‌هاي توسعه براي فقرزدايي با رويكرد اسلامي

562       

تحلیل بحران­های مالی اخیر از منظر اقتصاد اسلامی

563       

تابع توليد در اقتصاد اسلامي

564       

مديريت دارايي‌ها در بانكداري بدون ربا

565       

محیط زیست مطلوب از منظر اسلام

566       

ملاحظات اجرایی در پیاده­سازی مالیات­های اسلامی

567       

تعریف نظام مالی اسلامی و استخراج اصول و ویژگی های آن

568       

توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی

569       

بررسی راهکارهای توسعه پایدار در بین کشورهای اسلامی

570       

سهم نیروی کار در تولید و درآمد حاصل از آن از منظر اسلام

571       

اقتصاد مقاومتی،  نیازها و ضرورت­ها

572       

بررسي اهداف و نتايج مورد انتظار اسلام از احكام حقوقي در عرصه اقتصاد

573       

جایگاه بازار (مکانیزم بازار) در نظام اقتصاد اسلامی

574       

چگونگي تبيين نظريه در اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد متعارف

575       

بانكداري بدون ربا و بحران اقتصادي اخير

576       

بررسی فقهی - اقتصادی مبادله تورم و بیکاری

577       

راهکار تأسیس بانک تخصصي قرض‌الحسنه

578       

مصارف بانک قرض‌الحسنه، جوائز، تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یا بدون کارمزد

579       

بررسی تطبیقی مکتب نهادگرایان و اقتصاد اسلامی

580       

بررسی مصاديق زكات به عنوان قضيه خارجيه يا حقيقيه

581       

بررسی کارآیی مالیات‌های اسلامی

582       

بررسي فقهي معاملات شركت‌هاي ليزينگ

583       

بررسي حكمراني شركتي در نهادهاي مالي اسلامي

584       

وظيفه  اوراق مضاربه در اقتصاد اسلامي

585       

بررسی ماهیت حقوقی - اقتصادی اوراق مشارکت در ایران

586       

اندازه‌گيري فقر و شناسايي ويژگي‌هاي خانوارهاي زير خط فقر

587       

سياست‌هاي اقتصادي و مصلحت (فردي در مقابل جمعي)

588       

بررسی تطبیقی عدالت اجتماعی از منظر مکاتب اسلام، سوسیالیسم و سرمایه­داری

589       

نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام

590       

مشروعیت فقهی مالیات حکومتی

591       

اصول و ویژگی‌های بازار سرمایه اسلامی

592       

بررسی غنا و سطح کفاف از منظر اسلام

593       

فساد اقتصادی (مفاهیم و مصادیق) از منظر اقتصاد اسلامي

594       

تحليل ارتباط بين ايمان جامعه و نزول بركات

595       

اخلاق توسعه و پیشرفت (چالش­های اخلاقی توسعه و پیشرفت، توسعه و اخلاق زیست محیطی)

596       

بررسي فقهي و اقتصادي معاملات شركت‌هاي بيمه

597       

ضرورت ساماندهی درآمدها و مصارف سازمان اوقاف

598       

بررسي فقهي اقتصادي منطقه الفراغ

599       

بررسی فقهی اقتصادی محدوده مالکیت شخصی در اسلام

600       

بررسی فقهی احتكار و انحصار

601       

بررسی تطبیقی انسان اقتصادی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

602       

تاثير ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي بانكي (ماهيت حقوقي و كاركرد اقتصادي)

603       

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

604       

منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بی‌برنامه و بی‌حساب

605       

مدیریت ریسک در نظام مالی اسلامی

606       

استراتژي‌هاي توسعه سازگار با آموزه‌هاي اسلامي

607       

عوامل موثر بر مصرف در اقتصاد اسلامي

608       

نقد و بررسي نظريه‌هاي برابري با رويكرد اسلامي

609       

برآورد تابع سرمایه‌گذاری در نظام اقتصاد اسلامی

610       

بازبینی دوباره منابع بانک اسلامی

611       

بررسی علت معوق شدن مطالبات وام قرض الحسنه

612       

بررسی نحوه مدیریت نقدینگی در بانک قرض الحسنه و پیشنهادهایی برای بهبود آن

613       

مطالعه تطبیقی روش­شناسی توماس کوهن و شهید محمدباقر صدر

614       

بررسی تحول ساختار بازارهای مالی اسلامی

615       

تأثیر آموزه‌هاي ارزشي اسلام و اقتصاد توسعه

616       

آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در کشورهای مسلمان

617       

عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي

618       

مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن (اسلام)

619       

ارائه راهکارهای عملیاتی نمودن عقود اسلامی در اصلاح نظام اقتصادی کشور

620       

تحلیل رفتار تولیدکننده مسلمان

621       

بررسی امکان شکل‌گیری بازارهای رقابت کامل در اقتصاد اسلامی

622       

نقش عقد مضاربه در تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات در يك بانكداري اسلامي با نگاه فقهي

623       

ارائه یک مدل عملیاتی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع برحسب بخشهای اقتصادی و عقود اسلامی

624       

بررسی قوانین بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف جهان

625       

ارزيابي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي

626       

بررسي فقهي نرخ بهره و حكم آن از منظر فقه اماميه و اهل­سنت

627       

سیره پیامبر (ص) در برخورد با پدیده‌هایی مثل تورم

628       

بررسی تطبیقی گسترش سنت قرض االحسنه در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی

629       

امكان‌سنجي بازار بين بانكي در بانكداري اسلامي

630       

جایگاه و اهمیت سرمایه انسانی از منظر آموزه­های اسلامی

631       

مبانی نظریه دولت در قرآن کریم

632       

تجزیه و تحلیل آثار خمس به عنوان یک نرخ مالیاتی در نظام اقتصادی اسلام